Aalst Carnaval op officiële Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed
Team Cultuur en evenementen 21 januari 2020
21 januari 2020

Aalst Carnaval op officiële Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

Deze lijst werd opgezet door de Vlaamse overheid om het erfgoed in de kijker te zetten en het door te geven aan volgende generaties. De inventaris bundelt het belangrijkste immaterieel erfgoed van Vlaanderen.

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed: het zijn tradities, gewoontes, kennis en praktijken die we van vroeger hebben mee gekregen en waar mensen actief mee aan de slag gaan. En naarmate tijden veranderen, verandert immaterieel erfgoed mee.

Aalst Carnaval is een volksfeest met een grootschalige beleving doorheen alle bevolkingslagen dat teruggaat tot 1432. Het spottende karakter en het omkeren van maatschappelijke normen maken het tot een unieke traditie die niet op de inventaris mocht ontbreken.

Meer informatie:

https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/aalst-carnaval

http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/inventaris-vlaanderen

Hieraan verbonden hangt een door het college van burgemeester en schepenen ondertekende verklaring ethische principes.

De ethische principes, verbonden aan de inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel erfgoed zijn de volgende:

1. Erfgoedgemeenschappen dragen zelf hun immaterieel cultureel erfgoed voor de Inventaris Vlaanderen voor.
2. Erfgoedgemeenschappen worden altijd betrokken bij acties m.b.t. het identificeren, documenteren en andere borgingsacties rond het immaterieel cultureel erfgoed.
3. Immaterieel cultureel erfgoed en borgingspraktijken in het kader van de Inventaris Vlaanderen gaan uit van respect voor de mensenrechten. Immaterieel cultureel erfgoed of borgingspraktijken die strijdig zijn met de internationale instrumenten inzake mensenrechten of die strijdig zijn met de Belgische en Vlaamse regelgeving kunnen geen plaats krijgen op de Inventaris Vlaanderen. Indien als gevolg van veranderende regelgeving immaterieel cultureel erfgoed of borgingspraktijken die reeds op de Inventaris werden opgenomen, in conflict komen met de geldende regelgeving, kan het erfgoed of de erfgoedpraktijk van de Inventaris Vlaanderen gehaald worden, tenzij die zich in lijn stelt met de regelgeving.
4. Ook dierenwelzijn vormt een aandachtspunt voor de plaatsing van immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen.
5. De Inventaris Vlaanderen wil de diversiteit zichtbaar maken van immaterieel cultureel erfgoed dat in Vlaanderen beleefd wordt door erfgoedgemeenschappen, vanuit principes van onderling respect en dialoog.
6. De Inventaris Vlaanderen kan immaterieel cultureel erfgoed bevatten waar mogelijk verschillende praktijken en visies rond bestaan, of waarover maatschappelijk controverse kan bestaan.
7. Alle immaterieel cultureel erfgoed, dus ook erfgoed dat controversieel bevonden wordt, wordt benaderd in een sfeer van onderling respect en dialoog, dat wil zeggen vanuit respect voor de diversiteit van immaterieel cultureel erfgoed en voor de betrokkenen, maar net zozeer ook met respect voor anderen die dit erfgoed niet beleven of daar bezwaren tegen maken.
8. Inzet voor duurzame ontwikkeling is warm aanbevolen en kan mee inspiratie bieden of een leidraad vormen bij (beleid rond) het borgen van immaterieel erfgoed.

 

Team Cultuur en evenementen