De Sperrezjiekers
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Sperrezjiekers

Thema: “Ons kostuum van vandejoor sloot op niet, mor 't es e kostuum da de jury geren ziet” - Resultaat: 33ste op 49 kleine groepen

Wildje in Oilsjt in de proizen vallen, moeje e sjik kostuum emmen. Poefmaakes, ne kilomeiter galong, nen hoed in de foam en veil koleir, ten eje bè de jury e strepken veir.
Mor de link tissen kostuum en onderweirp es dikkes veir te zoeken, as ’t mor schoein es en as de koleiren nie vloeken. Vraugt het oon de Poipeplekkers en Beschomt, die maanen weiten hoe da ge een goei plosj bekomt!

Wil je in Aalst in de prijzen vallen, moet je een mooi kostuum hebben. Pofmouwen, een kilometer sierlint, een hoed in foam en veel kleur; dan heb je bij de jury een streepje voor. Maar de link tussen kostuum en onderwerp is dikwijls ver te zoeken, als het maar mooi is en als de kleuren niet vloeken. Vraag het aan de Poipeplekkers en Beschomt, die mannen weten hoe je een goede plaats bekomt!

Thema: Goon de koppensnoiers in pesjoeng, wa moeten d’ Oilsjterse groepen tèn doeng? Tèn keje alliën mor betraan op d’academie van Gert Schattemaan!

De Jos, de Wilo & Stefaan,
Artiesten die in Oilsjt iederieën wel kaan.
Vèr een poep of ne kop in isomo te bestellen,
Moeje nor die maanen bellen.
Binnenkèrt goon die sjalens op welverdiendj pesjoeng,
mor wa moeten ons Oilsjterse groepen tèn doeng ?
Tèn keje alliën mor op ons betraan:
De studenten van de carnavalsacademie van Gert Schattemaan!

De Jos, de Wilo & Stefaan,
Artiesten die in Aalst iedereen wel kan.
Om een pop of kop in isomo te bestellen,
Moet je naar die mannen bellen.
Binnenkort gaan die kerels op welverdiend pensioen,
maar wat moeten onze Aalsterse groepen dan doen ?
Wij zijn de enige partij waar je dan op vertrouwen kan:
De studenten van de carnavalsacademie van Gert Schatteman!

Thema: “Der loeipen veil failliete groepen in de stoet, geloeif mè goed. Op een topplosj zen z’ in eer sas, doorveir holen z’alles oit de kas”

De groepen eer budgetten zen groeit,
mor veiren carnaval goon der al in ’t roeid.
Wor zitj aal eer geldj, nondetwië?
Meschien in ’t hol van de lieje…
Z’organeseiren no carnaval eitfestoinen, verkoeipen champagne, blommen, toorten en ontboiten…
om ere pit van passeirde joor toe te smoiten.
Want op een topplosj zen z’in eer sas,
Doorveir holen z’alles oit de kas !

De groepen hun budgetten zijn groot,
Maar vóór carnaval gaan er al in ’t rood.
Waar zit al hun geld, nondetwee?
Misschien in het hol van de leeuw…
Ze organiseren na carnaval eetfestijnen, verkopen champagne, bloemen, taarten en ontbijten…
om hun put van vorig jaar dicht te smijten.
Want enkel een topplaats in het klassement is voor hen gepast,
daarvoor halen ze alles uit de kast !

Thema: Fier om Oilsjteneer te zèn!

Weir leven in nen toid van klaugen en zaugen.
Der kaan niemand nog iet van makanderen verdraugen.
Protest vèr het klimoot, kiltier, joeden en zwerte pieten,
Het zol ne mensj bètoid verdrieten.
Mor oeik al zèn der malcontente, ès ter riezje en krakiël,
Nen ajoin bleift optimist en trekt tesaum on ’t selste zjiël.
Relativeirt mè ne lach en de foinste spot da’k ken,
Weir zèn fier om Oilsjteneer te zen!

We leven in een tijd van zagen en klagen.
Niemand kan nog iets van een ander verdragen.
Protest voor het klimaat, cultuur, joden en zwarte pieten,
het zou een mens soms verdrieten.
Maar ook al zijn sommigen ontevreden, is er ruzie en krakeel,
De Ajoinen blijven optimist en trekken aan hetzelfde zeel.
Relativeren met een lach en de fijnste spot die ik ken;
ik ben fier dat ik ‘Oilsjteneer’ ben!

Thema: 100 joor Circus Jhony!

STAD OILSJT – Zondag 19, monjdag 20 & doisndag 21 febrewore 2023. Ter attensje van den 100-jorigen zjubelei geift het alom bekoste CIRCUS JHONY ier in Oilsjt een unieke veirstelling en brengt ver de leste kiejr zèn magnifiek program. Iet iejneg… komt da zieng… zonder oeverdroiven… iejn van de beste… overtoigt eirzelven! Gratis entrei. De Direkse: S. Perre – Van Lissum.

STAD AALST – Zondag 19, maandag 20 & dinsdag 21 februari 2023. Ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum geeft het welgekende CIRCUS JHONY hier te Aalst een unieke voorstelling en brengt hier voor de laatste maal zijn prachtige programma. Iets enig… komt dat zien… geen bluf… één der beste …overtuigt Uzelf! Gratis entree. De Directie : S. Perre – Van Lissum

Thema: Atelier Sandy : Au revoir et merci

Patrick en Sandy, giejnen Oilsjteneer da ze ni een kentj,
mor gelèk as bé alles komt oeik oon teis schoein lieken een endj.
Eer deiren in de Doelhofstroot zen toe.
Woor moet den Dozje en de groepen na ver een kostummeken nortoe ?
Der is opvolging, al een sjans!
Atelier Sandy, nen dikke merci… ze kroigen der 2 toppers boi in ‘la douce France’.

Patrick en Sandy zijn door elke Aalstenaar gekend, maar zoals bij alles komt ook aan dit mooi liedje een ‘end’. Hun deuren in de Doolhofstraat zijn toe, waar moeten ‘den Dozje’ en de groepen nu voor hun kostuum naartoe? Er is opvolging, nog een ‘chance’! Atelier Sandy, een dikke merci… ze krijgen er 2 toppers bij in ‘la douce France’.

Team Cultuur en evenementen