De Tsjoepeneizen
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Tsjoepeneizen

Thema: “Tees es moin keirk" - resultaat: 18de op 49 kleine groepen

Anneken Van de steen zoi: "Weir mauken van de Sint-Joezefskeirk een conceirzool".
"Da mokt diel oit van de plannificausje vèr ‘t Esplanadeploin in zè giel op te talloeiren".
Azzemen ‘t goe verstoon emmen moeget volges Iwoin de Keinink zelfs een multifuncsjoneile en brië plosj werren woor da d’ Oilsjteneers malkanderen kennen weerzien...??? Onszjier es in alle stoten en roepet oit: "Hoilegschennis, gien respect, z’ emmen ier weer iet bekonkelfoest!'" Tsjoep-engelkes gojje geir dor den boel vedrom ne kier arrangeiren want "Tees es moin keirk !!!"

“De herbestemming van de Sint-Jozefskerk kadert in de plannen om het Esplanadeplein op te waarderen”, aldus schepen Ann Van de Steen. Schepen Iwein De Koninck voegde hieraan toe dat de kerk een multifunctionele, brede ontmoetingsruimte moet gaan worden. We zullen van tijd tot tijd in de kerk een concertje kunnen meepikken of een bezoekje kunnen brengen aan een overdekte markt. God de Vader is woedend. Heiligschennis, godslastering en oneerbiedigheid dwalen door zijn gedachten. Met de blijde boodschap “Tees es moin keirk!!!”

   

Thema: t Oilsjters DNA, 't zitj em in ons bloed

Nen Oilsjteneer mokt geeren plezier, è eet een scheirpe tong mor tegeloikertoid est’n oeik graalèk inventief en oigenwois. Zitten deis oigenschappen den “Oilsjteneer” int bloed? Weir peizen va wel…
Nor analogie mè de tentoeinstellink ‘DNAalst’ goon de Tsjoepeneizen op zoek nor de unieke kromosomen van de iënige echte Oilsjteneers.

Een Aalstenaar maakt graag plezier, is rad van tong maar ook geweldig creatief en eigenzinnig. Zitten deze eigenschappen den “Oilsjteneer” in het bloed? Wij denken van wel… Naar analogie met de tentoonstelling ‘DNAalst’ gaan de Tsjoepeneizen op zoek naar het erfelijk materiaal van de echte Aalstenaars.

Thema: “Dylan Casaer, giënen oon die door nog nor krooit!”

Den oon mocht ni miër krooën veiren d’halverneigen, Casaer oi beiter gezweigen…
Zè postjen van biejstenwelzoin ès ‘n kwoit, tot den oon zè groeit joloit!
Den oon zèn horlogerie marcheirt weir, want den Dylan lei na oitgeteldj neir…
Op de meirend krooit‘n weir gelèk as ne fieren oon, den oerlog ès vèr Casaer gedoon!

Dylan Casaer daar kraait geen haan meer naar!
De haan mocht niet kraaien voor half negen, Casaer had beter gezwegen…
Zijn postje van dierenwelzijn is hij kwijt, tot de haan zijn groot jolijt!
De haan zijn biologische klok is weer hersteld, want Dylan is uitgeteld…
Hij kraait weer bij het ochtendgloren, Casaer heeft de strijd verloren!

Thema: De flosj moet eraf!

Vandaug kaan en mag alles as ‘t goot oever transgenders en seksualitoit. Iederiën mag zèn wat’n oi of zoi wiltj. Vroeger kwampen vraa’n met nen boord of mans mè tetten wel isj terecht boi de rooritoiten op de keiremis. Op vandaug es transseksualitoit in ‘t algemiën miër oonveert en ge moetj ni miër opgesloeten zitten in e verkiërt loif. Vèr sommigen moet de flosj deraf, ver anderen deroon!

Vandaag kan en mag alles als het gaat over transgenders en seksualiteit. Iedereen mag zijn wie hij of zij wil. Vroeger kwamen vrouwen met een baard of mannen met borsten wel eens terecht bij de rariteiten op de kermis. Vandaag is transseksualiteit breed aanvaard. Je hoeft niet gevangen te zitten in een verkeerd lichaam. Sommigen willen de flosj eraf, anderen hebben graag een flosj.

Thema: De rokken van n'Ajoin

D’Oilsjteneers (Ajoinen) bestoon, just gelèk as nen echten ajoin, oit nen oeip rokken of laugen. De gazet spreikt oever ‘MarginOilsjt’, mor der zitj zuveil miejr onder doinen boitesten dinnen rok! Rokken gelèk as ‘LiterOilsjt’, ‘MuzikOilsjt’ en ‘MonumentOilsjt’ loten ons schriejn van bloidschap swensjt damme zer afpellen! ‘GeniOilsjt’ zal eir passeiren want Tsjoep es na iejnmool ‘FenomenOilsjt’!

De Aalstenaars (Ajuinen) bestaan, net zoals een echte ajuin, uit een aantal rokken of lagen. In de pers verschijnt soms ‘MarginAalst’, maar er zit zoveel meer onder deze buitenste dunne rok! Rokken zoals ‘LiterAalst’, ‘MuziekAalst’ en ‘MonumentAalst’ laten ons wenen van blijdschap terwijl we ze er afpellen! GeniAalst zal jullie passeren want Tsjoep is nu eenmaal FenomenAalst!

Team Cultuur en evenementen