De Zwiejtzoel’n
Team Cultuur en evenementen 22 december 2016
22 december 2016

De Zwiejtzoel’n

Thema: “Oilsjt es verzeikerd... Noo den brand toeiveren weir alles weer tot stand.” - Resultaat: tweede plaats op 20 middelgrote groepen

Op 27 april sloeg het noeidlot toe in de carnavalsweirkhallen. Twië hallen werden volledig platgeleid deer ne verwoestenden brand. Direct een reigelrechte ramp vèr een 10 tal Oilsjterse groepen. Oeik weir, De Zwiejtzoel’n, woren slachtoffer. Weir hadden onze jubilée van 15 joor iël wat anders veren gesteldj. Mor nen Oilsjteneer kroigde azu mor nie klein. Mede deir de verzeikeringen, carnavalist tot in de kist en veraal veil deirzettingsvermoegen en slopeloeize nachten, toeiveren weir alle weer tot stand.

Op 27 april 2016 sloeg het noodlot toe in de carnavalswerkhallen. Twee hallen werden volledig platgelegd door een verwoestende brand. Meteen een regelrechte ramp voor een 10 tal Aalsterse groepen. Ook wij, De Zwiejtzoel’n, waren slachtoffer. Wij hadden ons jubileumjaar (15 jaar) heel wat anders voorgesteld. Maar een Aalstenaar krijg je zo maar niet klein. Mede door de verzekering, Carnavalist tot in de kist en vooral veel doorzettingsvermogen en slapeloze nachten, toveren wij alles weer tot stand.

 

Thema: Getj altèd prois in de poletiekers eer gokpalois

Met de verkiezingen op komst wert 2018 zuwiezu het joor van de ja-knikkers. Poletiekers probeiren naa alles wa verzing was nog veir’n de verkiezingen te realiseiren. Peis mor oon de veile koensjtweirken dat onze stad ondertissen roik es. En as ge de poletiekers iet vraugt, beloeven ze aal wa da meegelèk of ni meegelèk es. Zjust vèr stemmen te winnen. Kertom: Getj altèd prois!

Met de verkiezingen op komst wordt 2018 sowieso het jaar van de ja-knikkers. Politiekers proberen nu alles wat voorzien was nog voor de verkiezingen te realiseren. Denk maar aan de vele kunstwerken die onze stad ondertussen rijk is. En als je politiekers iets vraagt, beloven ze je alles wat mogelijk of onmogelijk is om toch maar stemmen te winnen. Kortom, je hebt altijd prijs.

 

Thema: “Lacht aal op eir gemak nor t voegelken van DAK”

In carnavalnormen èst droi kiëren zjubilei bè DAK. Al 33 joor archiveiren ze ons cultureel wereldeirfgoed deir ieder 5 joor nen boek en tissendeir thematische brochures oit te bringen. Al 11 joor bringen ze boekskes oit oever de stoet. En zeiker nie te vergeiten, teis joor doeng ze vèr de 22ste kiër eer fotowedstroid. Dus wildje achteraf genieten vollen bak, kèkt tèn nor het voegelken van DAK.

In carnavalnormen is het 3 keer feest bij DAK. Al 33 jaar archiveren ze ons cultureel werelderfgoed door iedere 5 jaar een boek en tussendoor thematische brochures uit te brengen. Al 11 jaar brengen ze boekjes uit over de stoet. En zeker niet te vergeten, dit jaar organiseren ze voor de 22ste keer hun fotowedstrijd. Dus wil jij achteraf genieten vollen bak, lach dan allemaal naar ‘t vogelken van DAK.

Thema: Oilsjt giëne schrik, bè ons goot alles op groenen eletriek

Der es veil te doeng omtrentj de opweireming van de Eerde en ‘t Milieu. Zelfs in de stoet ester veirig joor getest om ne groep elektrisch te loten roin. Mor wat mè de groepen die mè licht weirken? Onder streng toezicht van Greta en Anuna zellen ons lichtekes teis joor brannen me stroeim geproduceird in ons groene elektricitoitscentrale en teis in a Frankenstein kliëken. Es da giën lumineus idee?

Er is veel te doen rond de opwarming van de aarde en het milieu. Zelfs in de stoet is er vorig jaar getest om een groep elektrisch te laten rijden. Maar wat met de groepen die met licht werken? Onder streng toezicht van Greta en Anuna zullen onze lichtjes dit jaar branden met stroom geproduceerd in onze groene elektriciteitscentrale en dit in een Frankenstein inkleding. Is dat geen lumineus idee?

Thema: HOP HOP HOP, weir drinken der iënen op, IEDERIËN RUBENS!

Pieter Paul Rubens die weir iejren, want as schiljer van het weireldbekendje schiljeroi ‘De Pestloiders’, dat de braarsgildjen besteldjen, goon weir vandejoor as iejnege echte Braaersgildje deir d’Oilsjterse stroten (of stee) paraderen. Een bestellink me histoere en faum, zal in onzen unieke stoet werren gebrocht op een woize, noig opmerkzaum. Lotj eir deir ons iejnege echte Oilsjterse Gilden verliejen in e verhool van vermauk en vertier, iejl wa pintjes bier en veiral tonnen vol plezier! Kert saumengevat: IEDERIEJN RUBENS.

Dit jaar nemen de Zwiejtzoel’n jullie mee in een tocht van heel wat gelach, plezier en gerstenvocht! Als Aalsterse gilden van graan en hop, drinken wij er dit jaar samen met jullie meer dan enen op. Het is Pieter Paul Rubens die wij eren, want als schilder van het wereldberoemde schilderij ‘De Pestlijders’, dat de brouwersgilden bestelden, gaan wij dit jaar als enige echte brouwersgilde door de Aalsterse Straten (of stad) paraderen. Een bestelling met geschiedenis en faam, zal in onze unieke stoet worden weergegeven op een manier, bijzonder opmerkzaam. Laat je door onze enige echte Aalsterse Gilden meenemen in een verhaal van vermaak en vertier, heel wat pinten bier en vooral tonnen vol plezier! Kortom: IEDEREEN RUBENS.

Thema: Keinink – Koizer – Admirool, den Dozje es da allemool

Komt Dozje nen derde kiejr oon de macht, of zen d’Oilsjteneers van een ander gedacht? Bleiven de twieje poulains nor zen poipen dansen, of groipen ze zelf eir kansen? Vindje in oeverleg goon echt wel foin of est alliejn mor ver de schoeine schoin? In geloik waffer tool, den Dozje beslist het allemool. ’t Es oigelijk om van a peird te vallen.

Als je het nog niet wist, D’Haese heeft het toch al beslist. Komt D’Haese een derde keer aan de macht, of zijn de Aalstenaars van een ander gedacht? Blijven de 2 poulains naar zijn pijpen dansen, of grijpen ze zelf hun kansen? Vindt hij in overleg gaan echt wel fijn of is dit alleen maar voor de schone schijn? In gelijk welke taal, D’Haese beslist het allemaal. ’t Is eigenlijk om van uw paard te vallen.

Team Cultuur en evenementen